A A A
SmodBIP

Wniosek o informacje publiczną nr 9

 data wniosku
16.01.2020

przedmiot wniosku
Udostępninie informacji o poziomie osiągnięcia

Poziom osiągnięcia, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r., wskaźnika wynikającego z projektu „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 9.2 – Infrastruktura socjalna – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na lata 2014-2020 oraz § 6 ust. 1 Umowy nr ORG.271.1.2.2019 na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej zawartej w Kurzętniku w dniu 15.02.2019r. pomiędzy Gminą Kurzętnik a Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska • liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik. Pomiar wskaźnika na podstawie na podstawie listy obecności uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej. Źródłem danych będzie także liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej - pomiar na początku i na koniec każdego roku kalendarzowego.
Proszę o udzielenia informacji o osiągnięciu wyżej wymienionego wskaźnika ze wskazaniem programów i projektów oraz liczby osób, mieszkańców Gminy Kurzętnik, które ukończyły program reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach poszczególnych
programów i projektów zrealizowanych w 2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej.

wniosek


termin wyznaczony
30.01.2020 (14 dni)

data odpowiedzi


forma odpowiedzi
emailemOpublikował: Mariusz Śliwiński
Publikacja dnia: 16.01.2020
Podpisał: Mariusz Śliwiński
Dokument z dnia: 16.01.2020
Dokument oglądany razy: 53